Warunki handlowe spółki Bonita, reprezentowanej przez Savitar Brands s.r.o.

Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi") zgodnie z przepisami §1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny (zwany dalej „kodeksem cywilnym") regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży (zwanej dalej „umową kupna-sprzedaży"), zawartej między Sprzedającym i inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego należącego do Sprzedającego. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.bonitaeurope.eu (zwanej dalej „stroną internetową"), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanego dalej „interfejsem sklepu internetowego").

Treść warunków handlowych stanowi nieodłączną część umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży i warunki handlowe opracowane zostały w języku czeskim. Umowę kupna-sprzedaży można zawrzeć w języku czeskim, angielskim i niemieckim.

Sprzedający może zmieniać i uzupełniać treść warunków handlowych. Niniejszy przepis nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.

Sprzedający:

Dla potrzeb niniejszych warunków handlowych Sprzedający oznacza przedsiębiorcę, który - w odróżnieniu od Kupującego - podczas zawierania i realizacji umowy działa w ramach własnej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

Nazwa: Savitar Brands s.r.o.
Siedziba: Havlíčkovo náměstí 2859/12, 130 00 Praga 3
Nr identyfikacyjny: 28377419
NIP: CZ28377419
Spółka wpisana: do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, nr wpisu 137239
Telefon: +420 603 104 263
E-mail: info@bonitaeurope.eu
Adres kontaktowy: Havlíčkovo náměstí 2859/12, 130 00 Praga 3
Lista przedsiębiorstw: (1) Havlíčkovo náměstí 2859/12, 130 00 Praga 3

Kupujący:

Dla potrzeb niniejszych warunków handlowych Kupujący oznacza konsumenta, którym jest osoba nie działająca - w odróżnieniu od Sprzedającego - podczas zawierania i realizacji umowy w ramach własnej działalności gospodarczej ani w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

Informacje:

Podane przez Sprzedającego informacje o towarze i cenie są wiążące, za wyjątkiem oczywistej pomyłki. Podane ceny obejmują wszystkie podatki (np. VAT) i opłaty, za wyjątkiem kosztów dostawy towaru. Ceny towaru zachowują ważność w okresie, kiedy są wyświetlane w interfejsie sklepu internetowego. Niniejszy przepis nie ogranicza możliwości Sprzedającego zawrzeć umowę kupna-sprzedaży na indywidualnie ustalonych warunkach. Przyjęcie oferty z aneksem lub odchyłką nie oznacza akceptacji oferty. Potwierdzenie treści umowy zawartej w formie innej niż pisemna, zawierające rozbieżności w porównaniu z faktycznie ustaloną treścią umowy, nie powoduje skutków prawnych. Odbiór nie zamówionego przez Kupującego świadczenia nie oznacza przyjęcia oferty. Zdjęcia zamieszczone na stronie sklepu internetowego przedstawiają sprzedawane towary.

Zamówienie towaru:

 1. Towar można zamówić za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego w naszym sklepie internetowym.
 2. Zamówienie elektroniczne uzyskuje ważność po wypełnieniu wszystkich potrzebnych danych i po spełnieniu wymogów opisanych w formularzu zamówienia. Podczas wypełniania formularza zamówień Kupujący musi podać wszystkie wymagane dane zgodnie z prawdą, w szczególności poprawny i pełny adres pocztowy, pod który należy dostarczyć towar. Dane wskazane w zamówieniu traktowane są przez Sprzedającego jako dane poprawne.
 3. Zamówienie uważa się zarazem za projekt umowy kupna-sprzedaży.
 4. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym i Kupującym zawiązuje się wraz z doręczeniem potwierdzenia zamówienia (akceptacji), które przesłane zostaje Kupującemu przez Sprzedającego pocztą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej Kupującego.
 5. Potwierdzenie zamówienia wysyłane jest Kupującemu pod adresem poczty elektronicznej, podanym przez niego w zamówieniu. Wysyłając zamówienie Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi.
 6. W elektronicznym potwierdzeniu zamówienia Sprzedający wyszczególnia warunki dostawy i płatności.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków dostawy i płatności, podanych na stronie internetowej z przyczyn operacyjno-technicznych (zmiana ceny, brak towaru na rynku itp.). W takim przypadku Skontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawarcie umowy nastąpi dopiero po akceptacji tych zmian przez Kupującego, również w formie korespondencji elektronicznej.
 8. Sprzedający ma prawo nie przyjąć zamówienia od Kupującego, jeżeli nie jest w stanie dostarczyć mu zamówionego towaru, np. w sytuacji, kiedy dany towar nie jest już produkowany, w razie zasadniczej zmiany ceny itp. W takim przypadku Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia dalszej procedury.
 9. Jeżeli Sprzedający jest w stanie dostarczyć tylko niektóre towary w ramach złożonego zamówienia, umowa kupna-sprzedaży zawarta jest tylko w odniesieniu do sprzedaży tych produktów, które wymieniono w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego. Sprzedający powiadomi Kupującego pocztą elektroniczną o tym, że dostawa niektórych produktów nie jest możliwa.

Sposoby płatności za towar:

 • płatność z góry przelewem na rachunek numer - 220639105/0300 (w razie płatności bezgotówkowej Kupujący zobowiązany jest do wpłacenia ceny kupna z jednoczesnym podaniem tzw. numeru zmiennego operacji. W razie płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego w zakresie zapłacenia ceny kupna jest zrealizowane po wpłynięciu stosownej kwoty na rachunek Sprzedającego.)
 • płatność kartą (w razie płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego w zakresie zapłacenia ceny kupna jest zrealizowane po wpłynięciu stosownej kwoty na rachunek Sprzedającego.)
 • płatność za pobraniem w przypadku dostawy przez firmę kurierską.

Doręczanie towaru:

 1. Sprzedający dostarczy Kupującemu kompletny towar najpóźniej w ciągu 15 dni od potwierdzenia zamówienia, o ile w przypadku konkretnego towaru nie wskazał innego terminu dostawy.
 2. Jeżeli w przypadku danego towaru podano informację „w magazynie", Sprzedający wysyła towar najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych.
 3. Kupujący ma obowiązek odebrać towar i zapłacić za niego.
 4. Przy odbiorze towaru od kuriera Kupujący ma obowiązek do skontrolowania integralności opakowań towaru i w razie jakichkolwiek usterek musi powiadomić o nich niezwłocznie Sprzedającego (najpóźniej w ciągu 2 dni). Kupujący nie musi odbierać przesyłki od kuriera w razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania, które świadczy o nieuzasadnionej ingerencji w przesyłkę.
 5. Sprzedający przesyła Kupującemu dokumenty dotyczące towaru, w szczególności dokument podatkowy, natychmiast po odbiorze towaru, najpóźniej w ciągu 2 dni po odebraniu towaru przez konsumenta.
 6. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w uzgodnionym terminie na skutek naruszenia swojego obowiązku, zobowiązany jest do zapłacenia Sprzedającemu opłaty za magazynowanie w wysokości 10 CZK za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 300 CZK.
 7. Po uprzednim i możliwym do udowodnienia poinformowaniu Kupującego pocztą elektroniczną i po wyznaczeniu mu nowego, adekwatnego terminu odbioru, Sprzedający może towar sprzedać w stosowny sposób.
 8. Sprzedający ma prawo naliczyć Kupującemu koszty magazynowania i koszty bezskutecznej dostawy towaru, spowodowanej brakiem współdziałania ze strony Kupującego, w niezbędnej i koniecznej wysokości oraz doliczyć je do ceny sprzedaży.

Dostawa zamówionego towaru:

 1. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru, podane w interfejsie sklepu internetowego, dotyczą tylko doręczeń towaru na terenie Republiki Czeskiej.
 2. Towar doręczany jest w postaci paczek przez firmę kurierską DPD.
 3. Opłata za transport wraz z opłatą za przesyłkę za pobraniem wynosi 106 CZK z VAT za każde zamówienie (nie za każdy produkt). W przypadku dostawy towaru realizowanej nie za pobraniem (płatność z góry na rachunek Sprzedającego), naliczana jest tylko opłata pocztowa i opłata za opakowanie w wysokości 85 CZK z VAT za każde zamówienie.
 4. Jeżeli wartość zamówienia przekroczy 1200 CZK z VAT, transport do Kupującego odbywa się BEZPŁATNIE.
 5. Termin dostawy wynosi z reguły 2-3 dni robocze od przyjęcia zamówienia.

Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy:

 1. Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od odbioru towaru lub ostatniej części dostawy, bez względu na sposób odbioru towaru czy realizacji płatności. Podany termin służy do tego, by Kupujący zapoznał się w stosownym zakresie z charakterem, cechami i działaniem towaru.
 2. Kupujący ma również prawo odstąpić od umowy w dowolnym momencie przed dostawą towaru.
 3. Kupujący wysyła Sprzedającemu zawiadomienie o odstąpieniu od umowy lub przekazuje taki zawiadomienie w terminie 14 dni. Kupujący nie ma obowiązku wskazywania przyczyny odstąpienia od umowy. W celu ułatwienia korespondencji w zawiadomieniu o odstąpieniu od umowy należy podać datę zakupu lub numer umowy/dowodu sprzedaży, dane bankowe i wybrany sposób zwrotu towaru.
 4. Sprzedający ma obowiązek zwrócić Kupującemu kwotę odpowiadającą w całości cenie towaru i poniesionym kosztom jego dostawy w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, w taki sam sposób, w jaki przyjął płatność od Kupującego. W razie odstąpienia Kupującego od umowy kupna-sprzedaży, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrócenia Kupującemu otrzymanych środków pieniężnych przed zwrotem towaru przez Kupującego lub przed udokumentowaniem przez Kupującego odesłania towaru przedsiębiorcy. Najpóźniej w tym samym terminie Kupujący ma obowiązek przesłać lub przekazać zakupiony towar Sprzedającemu.
 5. Towar powinien zostać zwrócony Sprzedającemu (nie za pobraniem) w całości, najlepiej w oryginalnym opakowaniu; towar nie może wykazywać oznak zużycia ani uszkodzenia. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.
 6. Jeżeli Kupujący dokonuje zwrotu towaru osobiście w przedsiębiorstwie Sprzedającego, Sprzedający zwraca wymienione powyżej płatności Kupującemu w ciągu 7 dni od odstąpienia od umowy.
 7. Jeżeli zwracany towar został uszkodzony na skutek naruszenia obowiązków Kupującego, Sprzedający ma prawo do odszkodowania za obniżenie wartości towaru i do potrącenia go od kwoty zwracanej Kupującemu.
 8. W celu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży Kupujący może wykorzystać wzorcowy formularz, udostępniony przez Sprzedającego. Wzór formularza/formularz on-line odstąpienia od umowy znajduje się tutaj. Kupujący może przesłać zawiadomienie o odstąpieniu od umowy między innymi pod adresem przedsiębiorstwa Sprzedającego lub pod adresem poczty elektronicznej Sprzedającego fenix.euro@volny.cz.
 9. Sprzedający może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w dowolnym momencie do czasu odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwraca Kupującemu cenę kupna bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo, na rachunek wskazany przez Kupującego.

Prawa i obowiązki wynikające z rękojmi:

Jakość w momencie odbioru

 • Jeżeli odebrany towar ma braki (np. nie ma uzgodnionych lub w sposób zasadny oczekiwanych właściwości, nie nadaje się do zwyczajowego lub uzgodnionego przeznaczenia, nie jest kompletny, nie zgadza się jego ilość, rozmiar, waga albo też jakość nie odpowiada innym parametrom ustawowym, umownym lub przedwstępnym), mamy do czynienia z wadami towaru, za które Sprzedający ponosi odpowiedzialność.
 • Kupujący może wystąpić do Sprzedającego najpóźniej w ciągu dwóch lat od odbioru towaru z wymogiem bezpłatnego usunięcia wady lub adekwatnej obniżki ceny; jeżeli nie jest to niewspółmierne do charakteru wady (zwłaszcza w sytuacji, kiedy wady nie można usunąć bez zbędnej zwłoki), może domagać się dostarczenia nowego produktu bez wad lub nowej części bez wad, jeżeli wadę wykazuje tylko ta część.
 • Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, wówczas na podstawie odstąpienia od umowy Kupujący może domagać się zwrotu ceny kupna w pełnej wysokości.
 • W okresie sześciu miesięcy od odbioru towaru zakłada się, że wada towaru istniała już w chwili odbioru towaru.
 • Sprzedający nie jest zobowiązany do pozytywnego rozpatrzenia roszczenia Kupującego, jeżeli udowodni, że Kupujący wiedział o wadzie towaru przed odbiorem towaru lub sam ją spowodował.
 • W przypadku towarów używanych, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady odpowiadające stopniowi dotychczasowego użytkowania lub zużycia. W przypadku produktów sprzedawanych po niższej cenie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadę, z powodu której uzgodniono niższą cenę. W takich przypadkach Kupujący nie ma prawa do wymiany, ale do adekwatnej zniżki.

 

Prawa wynikające z rękojmi

 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady powstałe po odbiorze towaru w okresie gwarancji wynoszącym 24 miesiące lub w okresie przydatności podanym w reklamie, na opakowaniu lub w załączonej instrukcji.
 • W tym terminie Kupujący może zgłosić reklamację i według własnego wyboru, w przypadku wady stanowiącej istotne naruszenie umowy (bez względu na to, czy jest to wada możliwa do usunięcia czy też nie), domagać się:

○   usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego produktu pozbawionego wad lub brakującego produktu;

○   bezpłatnego usunięcia wady poprzez naprawę;

○   adekwatnej zniżki ceny kupna; lub

○   zwrotu ceny kupna na podstawie odstąpienia od umowy.

 • Istotnym naruszeniem umowy jest takie jej naruszenie, w odniesieniu do którego strona naruszająca umowę w momencie zawarcia umowy wiedziała lub musiała wiedzieć, że druga strona nie zawarłaby umowy wiedząc o takim naruszeniu.
 • W przypadku wady będącej nieistotnym naruszeniem umowy (bez względu na to, czy jest to wada możliwa do usunięcia czy też nie), Kupującemu przysługuje prawo do usunięcia wady lub do adekwatnej zniżki ceny kupna.
 • W razie ponownego wystąpienia możliwej do usunięcia wady po naprawie (trzecia reklamacja tej samej wady lub czwarta reklamacja innych wad) lub jeżeli towar ma więcej wad (co najmniej trzy wady jednocześnie), Kupujący może domagać się obniżenia ceny kupna, wymiany towaru albo też może odstąpić od umowy.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku zwykłego zużycia lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

Procedura reklamacji:

Produkty Bonita są wyrobami najwyższej jakości i do tej pory nie odnotowano żadnego przypadku reklamacji, nawet na etapie zgłoszenia. Prosimy jednak o staranne przeczytanie poniższych warunków, na wypadek wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości. Pełna treść dostępna jest w zakładce „Regulamin reklamacji”.

Ochrona danych osobowych:

Wypełniając formularz rejestracji lub składając wiążące zamówienie Kupujący udziela Sprzedającemu zgody na archiwizowanie danych osobowych Kupującego oraz informacji o dokonanych przez niego zakupach w niezbędnie koniecznym zakresie. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Rozstrzyganie sporów:

 • Wzajemne spory między Sprzedającym i Kupującym rozstrzygają sądy powszechne.
 • Kupujący może wystąpić z prośbą o radę dotyczącą praw konsumenta do poradni dTest, o.p.s. za pośrednictwem strony internetowej www.dtest.cz/poradna lub dzwoniąc pod numer telefonu +420 299 149 009.
 • Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z ustawy nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami, sprawuje Czeska Inspekcja Handlowa (www.coi.cz).
 • Pozostałe, niewymienione tutaj kwestie podlegają przepisom kodeksu cywilnego (ustawa nr 89/2012 Sb.), ustawie o ochronie konsumenta (nr 634/1992 Sb.) oraz pozostałym przepisom prawa, z późniejszymi zmianami.
 • Umowa i kwestie z nią związane podlegają przepisom prawa czeskiego.

Niniejsze warunki handlowe obowiązują od 1.12.2015 r.