Regulamin Reklamacji Bonita

Niniejszy Regulamin Reklamacji dotyczy towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.bonitaeurope.eu i reklamacji zgłoszonych w okresie gwarancji. Okres gwarancji w przypadku sprzedaży konsumentom końcowym wynosi zgodnie z ustawą 24 miesiące (§ 612 i nast. ustawy nr 40/1964 Sb., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami). Kupujący ma obowiązek wystąpić z reklamacją bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu braków do Sprzedającego lub do osoby, którą wyznaczono w celu wykonania napraw. W razie pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia reklamacji, powinien podać swoje dane kontaktowe i opis usterki, a także określić, w jaki sposób reklamacja miałaby zostać załatwiona.

Podstawowe informacje

  • Kupujący ma obowiązek udokumentowania zakupu towaru (najlepiej na podstawie dowodu sprzedaży). Termin załatwienia reklamacji rozpoczyna się od momentu przekazania/doręczenia towaru Sprzedającemu lub na miejsce wyznaczone w celu wykonania naprawy. W trakcie transportu towar powinien być odpowiednio zapakowany, by nie nastąpiło jego uszkodzenie, powinien być czysty i kompletny.
  • Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych, rozpatrzyć reklamację, względnie zadecydować o tym, że decyzja wymaga ekspertyzy. W tym terminie powiadomi on Kupującego o konieczności ekspertyzy. Sprzedający załatwi reklamację i usunie usterkę bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dni od zgłoszenia reklamacji, o ile nie uzgodni z Kupującym dłuższego terminu. Po upływie tego terminu Kupujący ma takie same prawa, jak w przypadku istotnego naruszenia umowy. W razie odmowy usunięcia wady przez Sprzedającego Kupujący może domagać się adekwatnej zniżki ceny lub odstąpić od umowy.
  • Okres gwarancji przedłuża się o okres od zgłoszenia reklamacji aż do momentu jej załatwienia lub do terminu, w którym Kupujący powinien był odebrać produkt. W razie wymiany towaru lub jego części, Sprzedający ponosi taką samą odpowiedzialność, jak w przypadku zakupu nowego towaru lub jego części.
  • W razie braku możliwości śledzenia statusu reklamacji on-line, Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Kupującego o załatwieniu reklamacji - zgodnie z jego życzeniem- wysyłając wiadomość elektroniczną lub SMS.

Reklamacja nie obejmuje następujących przypadków:

  • zużycie produktu i jego części na skutek zwykłego użytkowania (np. zadrapanie powierzchni lub zmiana zabarwienia pod wpływem długookresowego oddziaływania promieniowania świetlnego lub cieplnego),
  • mechaniczne uszkodzenie lub zniszczenie produktu na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu,
  • wykorzystywanie produktów w warunkach, których parametry nie są właściwe dla danego rodzaju towaru,
  • towar został uszkodzony na skutek żywiołów,
  • towar został uszkodzony w wyniku nieodpowiedniego sposobu przechowywania.