Reklamační řád Bonita

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.bonitaeurope.eu a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ta je při prodeji konečnému spotřebiteli stanovena zákonnou lhůtou 24 měsíců (§ 612 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Vyplňte prosím formulář pro reklamaci.

Základní informace

 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 • Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
  Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 • Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

Reklamace se nevztahuje na následující případy:

 • opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejich běžným používáním (např. poškrábání povrchu nebo změna barevnosti při dlouhodobé expozici světelnému či tepelnému záření),
 • produkty byly mechanicky poškozeny nebo poničeny zacházením neodpovídajícím jejímu účelu,
 • produkty byly používány v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům běžným pro daný typ zboží,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly,
 • bylo poškození způsobeno nevhodným skladováním.